Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności PAS Polska Sp. z o.o. [dalej: PAS Polska lub Spółka] została opracowana i podana do publicznej wiadomości na podstawie art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych1.

PAS Polska rozpoczęła działalność 21 listopada 1995 r. Do 2002 r. Spółka funkcjonowała pod firmą PAS Elektrotechnika-Polska Sp. z o.o., która następnie uległa zmianie na PAS Noma Systems Polska Sp. z o.o., od stycznia 2005 r. Spółka prowadziła działalność pod firmą PAS Appliance Systems Polska Sp. z o.o. natomiast od lutego 2008 r. działa pod firmą PAS Polska Sp. z o.o. Zgodnie z umową z dnia 27 lipca 2006 r. nastąpiła zmiana udziałowca Spółki z PAS Deutschland GmbH, na PAS Management Holding GmbH, która przejęła wszystkie udziały.

Siedziba Spółki mieści się w Opalenicy, przy ul. 5 stycznia 90-92. Spółka prowadzi swoją działalność na terenie Polski, posiada dwa zakłady produkcyjne – w Opalenicy oraz w Łodzi na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Spółka wchodzi w skład Grupy PAS, której podstawowy obszar działalności to produkcja i sprzedaż elementów urządzeń gospodarstwa domowego (AGD) oraz komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego.

PAS Polska jest spółką produkcyjną, której główny przedmiot działalności obejmuje produkcję i sprzedaż wiązek kablowych i elektronicznych paneli sterujących wykorzystywanych w sprzęcie AGD, w szczególności w pralkach, suszarkach, mikrofalówkach oraz lodówkach.

1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Nadrzędnym celem PAS Polska jest przestrzeganie wszystkich wymogów określonych w obowiązujących, krajowych i międzynarodowych przepisach prawa podatkowego.

Spółka w swoich działaniach dąży do właściwego ustalania i terminowego regulowania ciążących na niej zobowiązań podatkowych oraz innych należności publicznoprawnych. Przy zarządzaniu kwestiami podatkowymi Spółka uwzględniania również zasady adekwatności i słuszności w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych przewidzianych przepisami prawa.

PAS Polska w swojej działalności akceptuje jak najniższy poziom ryzyka podatkowego. W związku z tym, Spółka prowadzi w odpowiedzialny sposób politykę zarządzania ryzykiem podatkowym, której zadaniem jest ograniczane prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Mając to na względzie, pracownicy Spółki odpowiedzialni za realizację funkcji podatkowych między innymi systematycznie monitorują zmiany w przepisach podatkowych oraz poszerzają swoją wiedzę. Spółka w swojej działalności korzysta także z pomocy specjalistów, w szczególności doradców podatkowych, dla zapewnienia zgodności swoich działań z przepisami prawa.

Spółka przywiązuje szczególną uwagę do zachowania transparencji oraz wzajemnego szacunku we współpracy z organami podatkowymi. PAS Polska w kontaktach z ich przedstawicielami kieruje się otwartością, rzetelnością oraz profesjonalizmem.

Realizowana polityka podatkowa wpisuje się w ogólne zasady działania Spółki jako przedsiębiorcy kierującego się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, który dąży do odpowiedniej partycypacji w swoim otoczeniu, także przez realizację obowiązków podatkowych w Polsce.

2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W 2021 r. Spółka nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s § 1 Ordynacji2.

Niemniej jednak, PAS Polska kładzie duży nacisk na zachowanie pełnej transparencji względem organów podatkowych. PAS Polska dochowuje staranności w celu sumiennego i terminowego wypełnienia obowiązków informacyjnych wobec organów podatkowych wynikające z obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

3. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji, z podziałem na podatki, których dotyczą

Obowiązki podatkowe

Spółka jest świadoma, iż właściwe ustalanie oraz terminowe płacenie podatków wpływa na rozwój społeczny i gospodarczy kraju oraz jego obywateli.

W 2021 r. Spółka realizowała obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności w zakresie następujących podatków:

  1. CIT - Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w związku z działalnością prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z tym dokłada najwyższych starań w celu wywiązywania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa, w tym płatności z tytułu zaliczek na podatek dochodowy. Spółka występuje w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od należności wypłacanych nierezydentom (WHT).
  2. PIT – Spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zatrudnianiem znacznej liczby osób. W 2021 r. Spółka wykonywała przewidziane przez prawo obowiązki płatnika, polegające na obliczaniu, pobieraniu i wpłacaniu podatku oraz sporządzania i przekazywania wymaganych deklaracji i informacji.
  3. VAT – Spółka jest czynnym podatnikiem VAT i w 2021 r. prowadziła oraz składała do organów podatkowych wymagane prawem ewidencje, deklaracje oraz informacje podatkowe.
Schematy podatkowe (MDR)

W 2021 r. Spółka zgłaszała schematów podatkowych.

Postępowania podatkowe, kontrole podatkowe i kontrole celno-skarbowe

W 2021 r. Spółka nie była stroną postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej.

4. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

5. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4

PAS Polska w 2021 r. nie prowadziła ani nie planowała prowadzenia działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby wpłynąć na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy.

6. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji ogólnej, interpretacji indywidualnej, wiążącej informacji stawkowej i wiążącej informacji akcyzowej

W 2021 r. Spółka nie złożyła wniosku o wydanie:

  • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji,
  • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji,
  • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług3,
  • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym4.

7. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W 2021 r. Spółka dokonała transakcji zakupu towarów i usług oraz sprzedaży towarów z podmiotami gospodarczymi zarejestrowanymi w Hong Kongu.

Spółka nie dokonywała innych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych5 oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji.

*****

1 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm., dalej: Ustawa).
2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651., dalej: Ordynacja).
3 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).
4 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 143 ze zm.).
5 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.).

Bevor's losgeht:

Wir respektieren Ihre Privatsphäre. Für Ihre optimale Online-Erfahrung verwenden wir Usercentrics. Dieser Dienst bietet Transparenz für alle Cookie-Nutzungen und Tracking-Technologien auf der Website und ermöglicht es uns, Ihre Einwilligung zu einzelnen Diensten datenschutzkonform einzuholen. Wir bitten Sie hiermit um Ihre Einwilligung, Usercentrics anzuwenden. Sie können diese und alle weiteren Dienste und Einwilligungen nach der Aktivierung von Usercentrics jederzeit ändern/widerrufen, indem Sie auf die Schaltfläche ‘Einstellungen’ in der linken unteren Ecke der Seite klicken.

Hier erfahren Sie mehr